ทำเนียบผู้บริหาร

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง

นางสาวภารดี เผือกโสภา

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

นายชวัฒน์ เทพทัพ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นางธรัญญา อมรเลิศไพวงศ์

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นางสาวกุลพรภัสร์ รัตนปรีดากูล

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นางสาววิยะดา บัวหยู

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นางณัฐนา ลีเจ้ยวะระ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

จ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายพิเชฐ ธรรมโหร

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายภราดร ชัยนภาพร

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายพรชัย สังข์เอียด

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

นางสาวมณีรัตน์ บุทราม

เสมียนตราอำเภอบางละมุง
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง