ประชาสัมพันธ์ให้ประชานชนที่ประสงค์ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ให้มาขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบที่ศูนย์ดำรงธรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 00:13 07 มกราคม 2558

การแก้ไขปัญหาของหนี้นอกระบบของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง

ด้วยอำเภอบางละมุงได้รับแจ้งจากจังหวัดชลุบรีว่า กรมการปกครองแจ้งว่าปัจจุบันปัญหาหนี้นอกระบบยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังและเกิดขึ้นกับผู้มีรายได้น้อยและยากจน ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมีหน้าที่รับลงทะเบียนหนี้นอกระบบของลูกหนี้ และเจ้าหนี้ประสงค์ให้ทางราชการดำเนินการแก้ไขปัญหา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสงค์ลงทะเบียนหนี้นอกระบบสามารถยื่นแบบขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุงชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อที่อำเภอจะได้รวบรวมข้อมูลการรับลงทะเบียนและคัดกรองรายละเอียดของมูลหนี้ที่มีความเป็นจริง และพิจารณาให้ช่วยเหลือต่อไป


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง