ทำเนียบผู้บริหาร

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง

จ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว

ปลัดอำเภอ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง)

นางสาวกุลพรภัสร์ รัตนปรีดากูล

ปลัดอำเภอ(หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรฯ)

นางณัฐนา ลีเจ้ยวะระ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายภราดร ชัยนภาพร

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายพรชัย สังข์เอียด

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

นายวินย์ถวรรณ สุดสังข์

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายคำไพร เหลาแสน

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

นายวรภพ คงธนจรัส

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายพิชาญ์นนท์ ทวีสุข

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ สนามชัย

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

นางสาววนัสนันท์ งวดชัย

เสมียนตราอำเภอบางละมุง
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง