ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเบาะแสยาเสพติด ลักลอบเล่นการพนัน บุกรุกป่าไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
เงินกู้นอกระบบเข้าข่ายผิดกฎหมาย ปัญหาความเดือดร้อน
การปรับปรุงการให้บริการประชาชน

แจ้งร้องเรียนที่นี่
การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ และมีบุตรด้วยกันก่อนจะจดทะเบียนสมรส
สวัสดีค่ะ มีลูกด้วยกันกับชาวต่างชาติและไม่ได้ใส่ชื่อพ่อลงในใบเกิดตอนนี้ลูก1ขวบ3เดือน จะยื่นเรื่องจดทะเบียนสมรส แล้วลูกจะเป็นบุตรโดยชอบธรรมและเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อได้หรือไม่คะ แม่เองก็จะเปลี่ยนนามสกุลตามสามีค่ะ
ตอบ:
กรณีมีลูกกับชาวต่างชาติและไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้ลงรายการบิดาในสูติบัตรลูกตั้งแต่แรกเกิด เมื่อจดทะเบียนสมรสกับสามีแล้วท่านสามารถแจ้งขอเพิ่มรายการบิดาของลูกได้ ณ สำนักทะเบียนที่ลูกมีภูมิลำเนาอยู่ โดยต้องแสดงหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าสามีเป็นบิดาของบุตรจริง อาทิเช่น ผลตรวจ DNA เป็นต้น ลูกจึงจะมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดา
Admin, 4 มิถุนายน - 13:35

ไม่ใช่คนไทยเป็นคนสัญชาติลาวแต่งงานกับคนต่างชาติอังกฤษได้ไหมที่ไทยมีลูกด้วยกันแล้ว 1 คนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้ไหม
ไม่ใช่คนไทยเป็นคนสัญชาติลาวแต่งงานกับคนสัญชาติอังกฤษได้ไหมที่ไทยมีลูกด้วยกันแล้ว 1 คนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้ไหม
ตอบ:
หากท่านและคู่สมรส ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและหลักฐานตามที่ระบุนี้ 1.คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส - ชายหรือหญิงมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนที่ชายและหญิง มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้ - ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ - ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา - ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น - ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ - หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ * คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น * สมรสกับคู่สมรสเดิม * มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ * ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้ * มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้ - ผู้เยาว์จะทำการสมรสได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย 2. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส - บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ - สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ - หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล (กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส) - สำเนาทะเบียนบ้าน
Admin, 9 พฤษภาคม - 14:48

เรื่องทะเบียนสมรสกับต่างชาติ
ทำไมอำเภอบางละมุงไม่รับจดทะเบียนสมรสกับต่างชาติหรอค่ะเข้าไปถามก็ไมให้ลายละเอียดให้ชัดเจน อะไรให้แต่เบอร์เอเจนซี่มา.ช่วยตอบด้วยนะค่ะท่าน
ตอบ:
กรณียื่นคำขอจดทะเบียนสมรสท่านสามารถยื่นคำขอ ณ สำนักทะเบียนอำเภอใดก็ได้ที่ท่านสะดวก สำหรับอำเภอบางละมุงสามารถติดต่อรับคิวเข้ารับบริการได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ โดยท่านและคู่สมรสต้องมีคุณสมบัติและเอกสาร/หลักฐานมาแสดง ดังนี้ คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส - ชายหรือหญิงมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนที่ชายและหญิง มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้ - ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ - ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา - ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น - ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ - หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ * คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น * สมรสกับคู่สมรสเดิม * มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ * ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้ * มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้ - ผู้เยาว์จะทำการสมรสได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส - บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ - สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ - หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล (กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส) - สำเนาทะเบียนบ้าน
Admin, 3 พฤษภาคม - 22:57

เบอร์ที่ใช้ติดต่อ ส่วนงานต่างๆภายในอำเภอติดต่อไม่ได้
ติดต่อไปที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง แต่ไม่สามารถติต่อได้เลย รวมถึงหน้าห้องนายอำเภอบางละมุง ไม่ทราบว่าจะให้ประชาชนติดต่อหน่วยงานได้ที่เบอร์ไหนคะ ที่เจ้าหน้าที่จะให้บริการได้
ตอบ:
ติดต่อสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้ที่หมายเลข 038 221 925 และสามารถติดต่่ออำเภอบางละมุงได้ที่หมายเลข 038 221 124
admin, 21 มกราคม - 13:46

บัตรประชาชนหาย
บัตรประชาชนหายมีแต่แบบถ่ายเอกสารใว้แล้วมีเป็นแบบรูปถายซึ่งทะเบียนบ้านนั้นก็เป็นแบบถ่ายเอกสารแล้วจะไปทำบัตรใหม่ได้ใหมคะแล้วต้องทำแบบใหนยังไงเตรียมอะไรไปบ้าง
ตอบ:
นำหลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ มาแสดงตนค่ะ
admin, 14 มกราคม - 09:03

ขอร้องเรียนการถูกเสียงดังรบกวนจากโรงงานน้ำแข็งหลอดพัทยา
หนังสือร้องทุกข์ เรียน เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี เรื่อง ขอร้องเรียนการถูกเสียงดังรบกวนจากโรงงานน้ำแข็งหลอดพัทยา สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาว ฐิตาภา งามสมลักษณ์ ในนามของเจ้าบ้าน เลขที่ ๒๖/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดิฉันขอร้องเรียนเรื่องการถูกเสียงดังรบกวนจากโรงงานน้ำแข็งหลอดพัทยา ซึ่งตั้งอยู่ข้างหลังบ้านดิฉัน(โรงงานมาก่อสร้างหลังจากมีหมู่บ้านแล้ว) โรงงานดังกล่าวได้ก่อมลภาวะทางด้านเสียงเป็นอย่างมาก อาทิ เสียง ลากรถ เข็นรถ ขนของ ดังก้องเข้ามาถึงในตัวบ้าน เสียงการเล่นกีฬาที่ก่อเกิดการรบกวนโดยการเตะลูกบอลอัดเข้ากำแพงบ้านของดิฉัน จึงเกิดเสียงกระทบกำแพงสังกะสีฝั่งด้านโรงงานที่ติดประชิดกับกำแพงบ้านดิฉัน ทำให้เกิดเสียงดัง โครมครามทุกวันและหลายช่วงเวลา ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสมาชิกภายในบ้านของดิฉัน เพราะสมาชิกในบ้านได้ทำงานเข้ากะเวลากลางคืน และพักผ่อนนอนตอนกลางวัน และการกระทำดังกล่าวของโรงงานน้ำแข็งหลอดพัทยา ได้ก่อความรำคาญและเกิดการรบกวนโดยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของสมาชิกภายในบ้านเป็นอย่างมาก ดิฉันใคร่ขอความกรุณาและอำนาจจากทางหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองปรือ จังหวัดชลบุรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดเข้ามาตรวจตราสถานที่ดังกล่าว และตักเตือนให้หยุดการกระทำอันก่อความรำคาญทางเสียง หรือตักเตือนให้เบาเสียงรบกวนดังกล่าวลงด้วยเถิด ด้วยความเคารพ นางสาว ฐิตาภา งามสมลักษณ์ ๐๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับรายงานจากเทศบาลเมืองหนองปรือ ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าโรงงานผลิตน้ำแข็งหลอดดังกล่าวนั้น ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลจึงได้ออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการมายื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ และให้ผู้ประกอบการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวแล้ว
, 7 พฤษภาคม - 22:20

หมาดุ
เดือดร้อนจากสุนัขสีดำ ไม่มีเจ้าของ วิ่งไล่กัดชาวบ้าน หน้าบ้านเลขที่ 65 หมู่ 2 หนองปลาไหล ขอให้้หน่วยงานแก้ไขปัญหาให้ที
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 1 พฤษภาคม - 19:24

เล่นการพนัน
อยู่ซอยบงกชข้างๆกับเบิร์ดอินน์อยู่ตึกสีฟ้าขวามือเลขที่173/4ม.9ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี20150จับกลุ่มกันในห้อง2/7เกือบทุกวันเสียงดัง
ตอบ:
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาตรวจสอบตามที่มีการร้องเรียน ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนเล่นการพนันแต่อย่างใด
, 30 เมษายน - 06:23

มีการแอบซื้อขายสุราตาม พรบ. ติดต่อ และเป็นผู้จัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันตู้เกมไฟฟ้าสลอด พนันเอาทรัพสินโดยไม่ได้รับอนุญาติ
พบมีการแอบขายสุรากันแบบเปิดเผย โดยแบกลังเบียขึ้นท้ายมอไซขี่ไปตามถนน และมีการบอกต่อกัน ทำไห้เกิดการเดินทางข้ามจังหวัดมาซื้อจากระยองบ้างก็มี ซึ่งหากปล่อยไว้สถานการในการควบคุมโรคเอายืดเวลาออกไปอีก ร้านค้าดังกล่าวชื่อร้านเจ้อ้อย ยุด้านหลังโรงเรียนภูไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซ.ใน ยุติดกับหอพักวราภร บ้านเลขที่ 157ม.5ต.เขาไม้แก้วอ.บางละมุง จ.ชลบุรี สังเกตุ คือข้างร้านตัดผมชาย roundtrip say cut และในร้านพบมีการจัดไห้เล่นการพนันตุ้สลอดเกม พนันเอาทรัพสินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตัวคนมาติดตั้งตุ้เกมได้อ้างว่าได้ไห้สินบนเจ้าพนักงานแแล้ว ซึ่งเปนการกล่าวอ้างที่ทำไห้ภาพลักของเจ้าพนักงานต้องเสื่อมเสีย จึงขอร้องไห้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งมาตรวจสอบกับผุ้ฝ่าฝืนกระทำความผิด
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 18 เมษายน - 20:54

ตู้มีเสียงสัญญาณกันขโมยดังบ่อย
ตู้โทรศัพท์สีแดงตั้งโชว์หน้าโกดังข้างร้านอาหาร ป.ประมง ส่งเสียงสัญญาณกันขโมยดังตลอดทั้งวันไม่มีคนมาดูแล ดังกลางวันบ้างกลางคืนบ้าง รบกวนชาวบ้าน
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานเมืองพัทยา ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 31 มีนาคม - 20:33

ความเดือนร้อนจาก
ผมอาศัยอยู่ที่โครงการ พฤกษาวิลล์ (บางละมุงซอย 3 ฝั่งโรงปูน Q-mix) พบปัญหาเรื่องยุงในโครงการเยอะมากครับ ประกอบกับในโครงการที่อยู่ มีเด็กเล็กจำนวนมาก อยากให้หน่วยงาน กำจัดต้นเหตุที่อาจก่อนให้เกิดการเพาะพันธุ์ยุงครับ *กรณีพ่นยาไล่ยุง ก็สามารถลดปัญหาได้ช่วงหนึ่งครับ แต่อยากให้หาต้นตอ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงครับ เช่น บ่อน้ำ บ่อขยะ ป่า ที่แฉะชื้น เป็นต้น
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานเทศบาลตำบลบางละมุง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 27 มีนาคม - 21:16

ฝ่าฝืนพรก ฉุกเฉิน
ร้านอาหารชื่อไอช่าเลบานอน ตั้งอยู่ พัทยาซอย16ยังคงให้บริการลูกค้ามานั่งรับประทานอาหารดื่มเหล้าและให้บริการบารากุกันเป็นกลุ่มอยู่บริเวณขั้นสองของทางร้านในเวลากลางคืน
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 27 มีนาคม - 02:30

ฝุ่นละออง และ ถนนชำรุด
ผมเป็นผู้อาศัยอยู่ที่โครงการ พฤกษาวิลล์ ซึ่งที่ตั้งโครงการอยู่ที่ บางละมุงซอย 3 (ซอยตรงข้าม Toyota GND) เมื่อเข้ามาในซอยก่อนถึงโครงการ จะมีโรงงาน Plant ปูน ขนาดใหญ่อยู่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากโรงงาน Plant ปูนนี้คือ 1. ฝุ่นละออกที่เกิดจากการทำงานของโรงงาน Plant ปูนไม่ได้มีการป้องกันที่ดี ทำให้ ฝุ่นละอองกระจายไปทั่วพื้นที่ (สังเกตุได้จากสีของใบไม้เปลี่ยนเป็นสีขาว) 2. มีการทิ้งเศษปูนที่ไม่ได้ใช้งาน ไว้ด้านนอกรั้วของโรงงาน และไม่มีการจัดเก็บหรือการจัดการที่ดี 3. ถนนที่ใช้สัญจรไปมา ชำรุดเร็วมาก เนื่องจากมีการวิ่งเข้าออกบ่อยครั้งของรถบรรทุก บางครั้งน้ำในโครงการไม่ไหล เนื่องจากรถบรรทุกวิ่งเหยียบแนวท่อน้ำที่อยู่ใต้พื้นดินแตก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหานี้มาเป็นเวลานาน จึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตราการควบคุมฝุ่นละอองและมลพิษอื่นๆ จากโรงงานนี้ เพราะที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัยในชุมชนอย่างมาก
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานเทศบาลตำบลบางละมุง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 26 มีนาคม - 16:38

ร้าน มีดี สายสาม เปิดเพลงดังมากจนนอนแทบไม่ได้
ฉันพักอยู่แถวร้าน มีดี ตรงตลาดโสภณ สายสาม ร้านนี้เปิดเพลงเสียงดังมากโดยเฉพาะ เวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วดังมากจนนอนแทบไม่ได้ รบกวนนายอำเภอบางละมุงช่วยเหลือหน่อยค่ะ
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 2 กุมภาพันธ์ - 13:35

เพื่อนบ้านส่งเสียงดัง..
หมู่บ้าน​เอดีเฮ้า​ หมู​ 10​ ต.หนองปรือ​ อ.บางละมุง​ จ.​ ชลบุลี​ บ้านเลขที่​ 62/41 มีคนจีนมาพัก​ และส่งเสียงดังมาก​ ไม่แน่ใจว่าเขาทำเป็นบ้านพักรายวันหรือเปล่าแต่เห็นมีรถตู้เข้าออกบ่อย.. ฝากให้มาตรวจสอบด้วยครับ.. และในหมู่บ้านเขาเปิดเป็นบ้านพักรายวันได้ด้วยเหรอครับ
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับรายงานจากเทศบาลเมืองหนองปรือว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 บ้านเลขที่ 62/41 หมู่บ้านเอดีเฮ้าส์ ได้เปิดเป็นบ้านเช่าจริง และตรวจสอบด้านเอกสารพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการบ้านเช่า เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ทราบถึงข้อร้องเรียนดังกล่าว ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน และขอให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการบ้านเช่าจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ
, 1 กุมภาพันธ์ - 18:57

วินมาเฟีย วินผี ปากซอยนาเกลือ22 (หน้าโรงแรมซันไช)
กราบแทบเท้าท่านนายอำเภอ ดิฉันอยากร้องเรียนว่า วินปากซอยนาเกลือ22ไม่มีการควบคุม ไม่มีระเบียบ เอาเปรียบคนหาเช้ากินค่ำ เนื่องด้วยมีหัวหน้าวินชื่อไอ้บัง ปล่อยเช่าเสื้อวินในราคา2พันต่อเดือน แล้วยังนำเอาเสื้อวินมาหลอกขายคนในวิน หลอกเอาเงินคนในวินไปมากมาย ทำตัวนักเลง วินรอบกลางคืนทั้งดื่มเบีย ดื่มเหล้า บางคนฉี่ม่วง มีการปล่อยเงินกุ้ในวินด้วย ##รบกวนช่วยลงพื่นที่ตรวจสอบด้วยคะ
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง และสถานีตำรวจภูธบางละมุง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 29 มกราคม - 22:33

ร้านแต่งรถมอเตอร์ไซค์เบิ้ลรถเสียงดังและเปิดเสียงดังกลางดึกทุกวัน
แต่งรถมอเตอร์ไซค์เบิ้ลรถเสียงดัง และเปิดเสียงดังกลางดึกทุกวัน เป็นเขตชุมชน และเป็นเวลาพักผ่อน เที่ยงคืน ตี1 ตี2 ร้านยังไม่ปิดเลยครับ เปิดเพลงเสียงดังครับ นอนไม่หลับ นึกว่าผับ พิกัดร้านนิวเวสป้า ในซอยกอไผ่ซอย 10/1 #เคยร้องเรียนไป1รอบ เรื่องเบิ้ลรถเสียงดัง คราวนี้ทั้งเบิ้ลรถและเปิดเพลงเสียงดังเลยจ้าาา #รบกวนท่านผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานสถานีตำรวจภูธเมืองพัทยา และฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 29 มกราคม - 03:33

ร้านศิลปินอีสาน พัทยาใต้ เปิดเกือบถึงเช้า ส่งเสียงดังมาก
ร้านศิลปินอีสาน พัทยาใต้ เปิดเกือบถึงเช้า ส่งเสียงดังมาก ร้องเรียนกันมาหลายปี ยังดังไม่เลิก และเปิดถึงเช้า กรุณาช่วยชาวบ้านด้วย
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 28 มกราคม - 05:32

เสียงก่อสร้าง
รบกวนช่วยตรวจเช็กการก่อสร้างของโรงแรมจีนในซ.16ถนนเลียบหาดจอมเทียน มีการขุดเสาเข็มแต่ใข้เครื่องขุดขนาดเล็กต้องมีระบบปั่นไฟ ทำตั้งแต่เช้ายันค่ำเสียงดังมาก เสียงตอกเข็ม และเสียงเครื่องปั่นไฟ ควันจากเครื่องปั่นไฟ ไม่มีการล้อมรั้ว เครื่องปั่นตั้งกลางลาน ในซอยเสียงดังสนั่น ดังกว่าเจาะเข็มปกติหล่ายเท่า ทำมาตั้งแต่ปีใหม่ ไม่มีวันหยุดส.อา. ตอกทุกวันดังจนบ้านรอบๆร้าวๆ ขนาดร้านนวด ลูกค้านอนนวดบนที่นอนยังตัวสั่นตาม
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานเมืองพัทยา ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 23 มกราคม - 17:36

เสียงการก่อสร้าง
รยกวนช่วยตรวจสอบการก่อสร้างบริเวณถนนเลียบหาดจอมเทียนซ.16 ส่วนของโรงแรมคนจีน ชื่อโกลเด้นบีช มีการขุดเสาเข็มเสียงดัง กว่าการขุดเข็มทั่วไป เพราะใช้เค่รื่องขนาดเล็กและระบบปั่นไฟช่วย วันนึงเจาะได้1-2ต้นเท่านั้น เครื่องปั่นไฟ3ตัว เปิดตลอดพร้อมเสียงตอกเข็มดังมาก บ้านพักใกล้เคียงาสั่นสะเทือนไปหมด งานเข็มทำมาตั้งแต่ปีใหม่ และจะเสร็จกลางกพ. นั่นคือเสียงดังทุกวัน ที่ร้องเรียนไม่ได้จะห้ามแต่อยากให้ข่วยตรวจสอบการจัดวางเครื่องจักร โดยเฉพาะเครื่องปั่นไฟ ควรมีอุปกร์ช่วยกันเสียงและควันเพื่อลดมลพิษ
ตอบ:
อำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานเมืองพัทยา ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
, 21 มกราคม - 17:27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง