ข้อมูลอำเภอ
ประวัติอำเภอบางละมุง
อำเภอบางละมุงแต่ดั้งเดิมเป็นชุมชนที่มีความสงบสุขประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น การประมง , ทำไร่ , ทำสวน เป็นชุมชนเล็กๆ ยึดมั่นในการทำบุญกุศลและการเสียสละเพื่อท้องถิ่น ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นเมืองตั้งอยู่บ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง จนถึงปี พ.ศ.๒๔๔๔
ข้อมูลทั่วไปของอำเภอบางละมุง
ที่ตั้งและพื้นที่อำเภอบางละมุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดชลบุรี ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเกลือ (ปัจจุบันเป็นเขตเมืองพัทยา) ระยะทางห่างจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ๑๔๒ กิโลเมตร
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
อำเภอบางละมุง เป็นเมืองท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเมืองชายทะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก คือ เมืองพัทยา แต่ยังมีลักษณะของชนบท ในเขตรอบนอก จึงยังคงมีราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ นอกเหนือจากที่อาศัยอยู่ในเมือง และ เป็นลูกจ้างของภาคอุตสาหกรรม
โครงสร้างด้านพื้นฐาน
อำเภอบางละมุง มีการคมนาคม ติดต่อกับอำเภออื่น โดยใช้ถนนเป็นเส้นทางหลัก คือถนนสุขุมวิท การเดินทางจากอำเภอถึงจังหวัด ระยะทางประมาณ ๔๘ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอบางละมุง
อำเภอบางละมุง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีและของประเทศ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “พัทยา” พัทยามีชายหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอยู่ทางด้านตะวันออกของอ่าวไทยไปตามทางหลวงสายสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข ๓)
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง